Sydsecs hantering av dina personuppgifter

Syfte

Som ett certifierat och auktoriserat säkerhetsföretag har vi ända sedan starten 2004 värnat om din integritet. Du ska känna dig fullt säker i de fall du anförtror oss dina personuppgifter. Det är bakgrunden till den här policyn. Den är sedan 2018 uppdaterad utifrån gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar i allt väsentligt hur vi jobbar utifrån dina rättigheter och din integritet.

Syftet med policyn är att du ska veta hur vi som säkerhetsföretag hanterar dina personuppgifter, vad vi använder dina personuppgifter till, vilka som får ta del av dem samt hur du har möjlighet att ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att kunna ha möjlighet att fullfölja våra förpliktelser enligt de avtal och åtaganden vi åtagit oss. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att minimera användandet och använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver givetvis också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning, marknadsföring, och information via vår kundtjänst. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och förordningar samt för att utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har naturligtvis rätt att avsäga vår rätt att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Kontinuerligt när vi exempelvis uppdaterar våra leverans och avtalsvillkor eller samlar in personuppgifter om dig för första gången ges du tillgång till denna information och hur du kan avsäga dig det.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi följer alltid gällande lagar och förordningar när vi behandlar personuppgifter. Här följer exempel på personuppgifterna vi kan behandla:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Titel
 • Fotografier
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Användarnamn
 • Uppgifter som du som registrerad självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, det vill säga eget användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte är nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att en sådan återkallelse av samtycke kan medföra att vi inte kan fullgöra de åtaganden vi har gentemot dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter som:

 • du tillhandahåller oss direkt
 • registreras när du besöker vår hemsida
 • vi får från offentliga register
 • vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • du lämnar när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • du lämnar när du svarar på enkäter och undersökningar
 • du lämnar när du kontaktar oss i någon form, söker anställning hos oss eller besöker oss på plats

Vilken information får du av oss?

När vi erhåller dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som är förknippad med dina personuppgifter.

Hanteras dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har så länge Sydsec funnits utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina och andras personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom Sydsec som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Finns det tillfälle då vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vårt ansvar

Sydsec Bevakning AB är personuppgiftsansvarig, vilket medför att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter hanteras och att dina rättigheter tas tillvara.