11-02-2020 | Aktuellt

Sydsecs säkerhetsprogram mot corona

Som en stark leverantör av säkerhet i Skåne och övriga Sverige tar vi coronaviruset och covid-19 på största allvar. Sydsec följde tidigt de av myndigheterna rekommenderade åtgärderna för att begränsa smittspridningen och säkerställa att vi har resurser att vara våra kunder behjälpliga, när behovet nu ökar.

Sedan mars har ett generellt reseförbud gällt inom Sydsec. Vi aktiverade tidigt vår krisledningsgrupp, säkerställde att alla medarbetare fick korrekt information och aktualiserade företagets pandemiplan. Denna plan är ett viktigt redskap för att så långt möjligt minska smittspridning hos våra kunder och bland egna medarbetare samt att trygga vår personalförsörjning för att kunna utföra de uppdrag vi åtagit oss.

Sydsec vidtog, utöver det, ytterligare ett antal åtgärder för att minska risken för smittspridning:

  • Tjänsteresor ska undvikas i allmänhet och resor med kollektiva transporter i synnerhet.
  • Digitala mötesformer ska ersätta fysiska möten överallt där så är möjligt, både avseende interna och externa möten.
  • Strikta restriktioner för besök på våra kontor.
  • Utökad städning och rengöring av egna lokaler.
  • Utökad skydds och hygienutrustning för alla medarbetare införskaffas.

Åtgärderna uppdateras och utvärderas löpande och krisledningsgruppen följer utvecklingen av Pandemin noga.